ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัญธิญา สุกใส
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปาริยา รับไทรทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2