ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัญธิญา สุกใส
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวปาริยา รับไทรทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
ครู คศ.1