ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริยา รับไทรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริณา ขันชุลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2