ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัญธิญา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริยา รับไทรทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
ครูผู้ช่วย