ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมจิตร บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเวียงจิต จินาทิตย์
ครู คศ.3

นางสาวปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.1

นางกรนิภา สังศรีสุข
ครู คศ.1

นางสถาพร บุญช่วย
ครู คศ.1