ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมจิตร บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกรนิภา สังศรีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสถาพร บุญช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1