ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมจิตร บุญเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสถาพร บุญช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกรนิภา สังศรีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2