ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมจิตร บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.1

นางกรนิภา สังศรีสุข
ครู คศ.2

นางสถาพร บุญช่วย
ครู คศ.2