ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางรัชนก คงเทพ
ครูผู้ช่วย

นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ครูการศึกษาพิเศษ