ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางรัชนก คงเทพ
ครู คศ.2

นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ครูการศึกษาพิเศษ

นางนัดดา เพ็ชรคีรี