ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
อัตราจ้าง