ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสาโรจน์ ฐิตะฐาน
นักการภารโรง

นางเพ็ญศรี โกฏเพ็ชร
แม่บ้าน