ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุตินันท์ ทองชนะ
ครูผู้ช่วย

นายอนุเทพ วิมลศรี
ครูอัตราจ้าง