ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชุตินันท์ ทองชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเจษฎา บุญช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2