ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยันณ์ พักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเสาวณีย์ วงค์ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรินทร์ นิลโต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3