ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยันณ์ พักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชำนิ นาคภู่
ครู คศ.3

นายสมพร โพธิ์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวณีย์ วงค์ภักดี
ครู คศ.1