ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยันณ์ พักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชำนิ นาคภู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวณีย์ วงค์ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3