ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรทิพย์ มงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววราภรณ์ สุดใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1