ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พรทิพย์ มงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอียม
ครู คศ.1

นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ สุดใจ
ครู คศ.1