ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พรทิพย์ มงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอียม
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ สุดใจ
ครู คศ.1

นายอนุเทพ วิมลศรี
ครูอัตราจ้าง