ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิวา สุขหญีต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายปิยะณัฐ อินทร์แถม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3