ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลวรรณ สังข์สม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมฤดี ชนะแดง
ครู คศ.1

นางพรทิวา สุขหญีต
ครู คศ.1

นายปิยะณัฐ อินทร์แถม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพิชัย
ครู คศ.2