ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ

นางสาวปัทติมา ปรีชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ

นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายปิยะณัฐ อินทร์แถม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2