ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชยา สุขประกำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนัฐพร สมบุญ
ครู คศ.1

นางสาววิมลมาส น้อยมุข
ครูผู้ช่วย

นางเสาวภา ทองไตรภพ
ครูอัตราจ้าง