ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชยา สุขประกำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนัฐพร สมบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิมลมาส น้อยมุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3