ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนัฐพร สมบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลมาส น้อยมุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปาวิตรา เสริฐพันนึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3