ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทนา สวัสดิ์ละคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิรายุ พรหมเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางศรัญญา ทองแช่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรวาดี ปุนจุบัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุพิชญา สง่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล
ครู คศ.1