ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ครู คศ.3

นางรัตนา เทศนนท์
ครู คศ.2

นางจันทนา สวัสดิ์ละคร
ครู คศ.3

นางสาวภัทรวาดี ปุนจุบัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชญา สง่า
ครูผู้ช่วย

นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม
ครู คศ.3