ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัญญา พราหมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางศศิวิมล รัตยิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2