ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัญญา พราหมณี
ครูผู้ช่วย

นางศศิวิมล รัตยิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางวิยดา มั่นพรหม
อัตราจ้าง