ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : krooboom@gmaio.com
ที่อยู่ :
28/1 ม.2 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 e-book เที่ยวป่าที่ท่าแซะ
2 e-book คนดีศรีชุมพร
3 e-book ประเพณีถวายสลากภัต
4 e-book ปู่ลาภเล่าขานตำนานท่าแซะ
5 e-book พระสงฆ์ดีศรีท่าแซะ