ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกการสอนอิสลามศึกษา
2536 ปริญญาตรี(หลักสูตร 2 ปีหลัง)/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2544 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พฤษภาคม2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2
3 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
4 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
6 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
7 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
8 20-22 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณืเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
9 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม)หลักสูตรการจัดประสบการ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
10
11 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
12 อธิบายสารอินทรีย์
13 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
14 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
15 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
16 โรคระบบทางเดินหายใจ
17 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
18 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
19 โครงการ English Camp"2019
20 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์