ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 22341
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1917
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 7857
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 7675
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 11379
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10790230
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 489409
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 4887
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 1885
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 1801
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 9455
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 49312
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 108210
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 33611
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 38614
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 60222
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 44397
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 1034
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 3013
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 9501
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 31468
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 8097
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 4089
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6348
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 1734
งานวิชาการ 56
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 514
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1786
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3813
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 1982
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 275136
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 22211
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 2973
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 4998
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 4531
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 51140
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 5652
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5506
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 3757
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 4422
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 2106
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1623
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 1943
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1732
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3283
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1339
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 6978
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1534
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 4683
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 2002
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 1717
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2764
เอกสารต้นแบบไทยรัฐ
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 97
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.42 KB 39
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 211.56 KB 104
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.41 KB 52
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 416.86 KB 40
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.99 KB 35
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 377.43 KB 37
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 21
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 151.04 KB 52
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.97 KB 26
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 115.37 KB 58
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.79 KB 40
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 779.6 KB 58
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.26 KB 27