ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 22141
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1892
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 7824
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 7643
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 11323
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10789892
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 489104
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 4866
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 1869
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 1699
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 9425
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 47606
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 107388
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 32703
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 37661
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 59144
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 43037
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 1017
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2995
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 9473
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 31447
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 8056
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 4075
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6339
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 1721
งานวิชาการ 56
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 497
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1772
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3788
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 1969
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 275123
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 21686
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 2957
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 4973
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 4491
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48572
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 5623
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5473
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 3742
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 4400
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 2092
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1602
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 1924
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1717
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3267
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1323
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 6966
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1520
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 4669
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 1988
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 1698
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2747
เอกสารต้นแบบไทยรัฐ
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 64
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.42 KB 23
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 211.56 KB 76
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.41 KB 33
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 416.86 KB 23
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.99 KB 20
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 377.43 KB 23
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 11
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 151.04 KB 33
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.97 KB 15
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 115.37 KB 41
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.79 KB 23
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 779.6 KB 37
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.26 KB 10