ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน

       

ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อ.๒/๑ 16 20 36 นางสาวสรัญญา  พราหมณี
อ.๒/๒ 16 20 36 นางนัดดา  เพ็ชรคีรี
อ.๓/๑ 19 18 37 นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร
อ.๓/๒ 19 17 36 นางศศิวิมล รัตยิ่ง
รวมอนุบาล 70 75 145  
ป.๑/๑ 14 12 26 นางสาววราภรณ์  สุดใจ
ป.๑/๒ 15 10 26 นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
ป.๑/๓ 13 12 25 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
ป.๒/๑ 16 10 26 นางศรัญญา  ทองแช่ม
ป.๒/๒ 13 11 24 นางพินิดา ศิริมาสกุล
ป.๒/๓ 15 9 24 นางรัชนก คงเทพ
ป.๓/๑ 19 8 27 นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์
ป.๓/๒ 14 13 27 นางสาวพรทิวา  สุขหญีต
ป.๓/๓ 12 14 26 นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม
ป.๔/๑ 18 15 36 นางจิรายุ พรหมเจริญ
ป.๔/๒ 13 23 36 นางสมจิตร บุญเกิด,นางสาวศิริณา  ขันชุลี
ป.๔/๓ 16 20 36 นายรุ่งรัตน์  วนิสัน , นายจักรินทร์  นิลโต
ป.๕/๑ 15 20 35 นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค
ป.๕/๒ 19 15 34 นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
ป.๕/๓ 20 14 34 นางสุดารัตน์  พงษ์ทวี
ป.๖/๑ 23 15 38 นางสถาพร บุญช่วย,นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม
ป.๖/๒ 16 22 38 นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย,นายเจษฎา บุญช่วย
ป.๖/๓ 18 19 37 นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์ , นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์
รวมประถม 289 262 555  
ม.๑/๑ 23 16 39 นางสาวชุตินันท์ ทองชนะ,นางสาวพรหมพิทักษ์  ลักษณะกุล
ม.๑/๒ 24 16 40 นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม,นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
ม.๑/๓ 24 14 38 นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน,นางสาววิมลมาส  น้อยมุข
ม.๒/๑ 12 12 24 นายนัฐพร สมบุญ,นางสาวสุพิชญา  สง่า
ม.๒/๒ 14 14 28 นางสาวปัทติมา ปรีชา,นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก
ม.๒/๓ 14 14 28 นายชัยยันณ์  พักดี,นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ,นายจักรินทร์  นิลโต
ม.๓/๑ 17 18 35 นางพรทิพย์  มงคล, นางกรนิภา สังข์ศรีสุข
ม.๓/๒ 21 11 32 นายปิยะณัฐ อินทร์แถม, นางสาวปาริยา  รับไทรทอง
ม.๓/๓ 21 14 35 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์,นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ภักดี
รวมมัธยม 170 129 287  
รวมทั้งโรงเรียน 531 468 999 ข้อมูล ณ วันที่ ( ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ )