ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

       ตารางข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ป.๑

๕๖

๓๙

๙๕

ป.๒

๖๔

๕๑

๑๑๕

ป.๓

๔๕

๕๐

๙๕

ป.๔

๔๕

๕๘

๑๐๓

ป.๕

๕๙

๕๕

๑๑๔

ป.๖

๗๑

๖๑

๑๓๒

รวม

๑๓

๓๔๐

๓๑๔

๖๕๔

ม.๑

๕๘

๕๐

๑๐๘

ม.๒

๖๒

๔๑

๑๐๓

ม.๓

๕๙

๔๕

๑๐๔

รวม

๑๗๙

๑๓๖

๓๑๕

รวมทั้งหมด

๒๗

๕๑๙

๔๕๐

๙๖๙