ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

โครงสร้างหลักสูตร

                โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

โดยได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

สาระชั้น

เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ/ปี

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.2

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.3

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.4

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.5

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.6

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.1

120

120

120

180

80

80

80

120

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

โครงสร้างหลักสูตร

                โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

โดยได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

สาระชั้น

เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ/ปี

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.2

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.3

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.4

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.5

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.6

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.1

120

120

120

180

80

80

80

120

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

โครงสร้างหลักสูตร

                โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

โดยได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

สาระชั้น

เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ/ปี

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.2

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.3

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.4

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.5

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.6

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.1

120

120

120

180

80

80

80

120

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

โครงสร้างหลักสูตร

                โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

โดยได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

สาระชั้น

เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละ/ปี

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.2

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.3

200

200

80

120

80

40

80

40

120

40

1,000

.4

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.5

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.6

160

160

120

120

80

40

80

80

120

40

1,000

.1

120

120

120

180

80

80

80

120