ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)
 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา