ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)

 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนยอดนิยม สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม นำความเป็นเลิศ สืบสานความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีและสื่อมวลชนศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

 

 


 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

 

สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาสังคม  นิยมไทย