ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)

 

                โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)   เดิมชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเนินสันติ   (โอภาศอุปถัมภ์)”   ตั้งขึ้นเมื่อ  .. 2505   ในหมู่ที่  12  .ท่าแซะ   ประชาชนให้ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเนินสันติ   เพื่อความเหมาะสมแก่พื้นที่และเป็นสิริมงคล   ที่ดินเดิมเป็นของนายลอน  ยอดไหม  เป็นผู้มาจับจองเพื่อสร้างเป็นที่นา   แต่นายลอนไม่ได้สร้าง  เพราะเป็นที่ลูกรังขี้หนู   จึงขอแลกเปลี่ยนกับที่ของนายเสรี  ศรีสุเทพ   ในระหว่างโอนที่ดินให้แก่กัน   ที่ดินแปลงนี้ได้ขาดสิทธิ์เพราะไม่ได้สร้าง   นายสงัด  แจ่มประวิทย์  ได้ขอ  นายลอนให้เป็นสงวนลูกรังให้ใช้ในราชการทางหลวงแผ่นดิน  และทางหลวงจังหวัด   แต่ลูกรังในที่นี้ใช้ไม่ได้จึงเกิดเป็นที่ว่าง   นายเสรี  ศรีสุเทพ  จึงได้เสนอให้เป็นที่ศึกษาเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนต่อสภาตำบลท่าแซะ  สภาตำบลรับหลักการที่นายเสรีได้ให้   นายลอนคัดค้าน   นายอำเภอจึงระงับการจับจอง   นายกลับ  อองแก้ว  นายอำเภอสมัยนั้น  อนุญาตให้นายเสรีจับจองเพื่อใช้เป็นที่ศึกษา   นายเสรีได้ยื่นจับจองต่อนายเอื้อน   ทีดินอำเภอท่าแซะ   ได้จัดการให้โรงเรียนถือกรรมสิทธิ์ต่อไป  ที่ดินนี้จับจองมีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ               ยาว  70  เมตร  ติดต่อกับ  ถนนท่าแซะ สะพลี

                                ทิศใต้                      ยาว  170  เมตร   ติดต่อกับ  ที่ดินนายทิพย์  ปลีโรย

                                ทิศตะวันออก       ยาว  200  เมตร  ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์

                                ทิศตะวันตก         ยาว  196  เมตร  ติดต่อกับ  ที่ดินนายน้อย  นุ่นแก้ว

                ต่อมา  นายกลับ   อองแก้ว  นายอำเภอท่าแซะ  กำนัน  และพระครูโอกาส   ก็ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา   และเริ่มดำเนินการปลูกสร้าง   โดยได้รับความร่วมมือจาก  นายสาคร  พลยมมา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายแห้ง  ทองรอด  และลูกบ้าน

                วันที่  19  พฤษภาคม  2505  ได้เปิดทำการสอน  โดยมีนายเสรี   ศรีสุเทพ  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียน          50  คน  ครู  2  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  .1 – .4

                ปีการศึกษา  2533  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก   ในปีนี้มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับโรงเรียนไว้ในโครงการของมูลนิธิฯ   สร้างอาคารแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  12  ห้องเรียน  ราคา  2,492,400  บาท   สร้างโดยบริษัท  กันทราชัย    นายสุชาญ  พงษ์เหนือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร            นายวิมล   ยิ้มละมัย   รองประธานมูลนิธิฯ   เป็นผู้วางศิลาฤกษ์    เมื่อวันที่  22  มกราคม  2533

                2  มิถุนายน  2533  มูลนิธิได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน   พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น           โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)”   โดย  ฯพณฯ พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัน   นายกรัฐมนตรี            เป็นประธาน   พร้อมด้วย  นายกำพล   วัชรพล   ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   เป็นผู้ส่งมอบ   และพร้อมกันนี้ทางมูลนิธิฯ  ได้มอบเงิน  200,000  บาท  เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗  และ  ฯพณฯ  พลเอกชาติชาย  ได้สมทบอีก  100,000  บาท