ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.      พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และคิดอย่างสร้างสรรค์

2.      สนับสนุกการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.      สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

5.      สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.      ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ

8.      พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานระดับสากล

9.      จัดการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 

เป้าประสงค์

1.      ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปฎิบัติด้านจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

2.      ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.      ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

4.      หน่วยงานอื่นๆและชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน