ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)

 

ภายในปี ๒๕๖๐  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนยอดนิยม ร่วมกับชุมชนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ประเพณี   สืบสานความเป็นไทย   ก้าวไกลเทคโนโลยี   มีวิถีชีวิตพอเพียง เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

 

สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาสังคม  นิยมไทย